obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  AKTUALITY  |  ŠKOLA  |  GDPR  |  DOKUMENTY  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  |  PROJEKTY  |  ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  |  NAŠA ČINNOSŤ  |  WEBMAIL  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s DOKUMENTY
 DOKUMENTY ŠKOLY
Zriaďovacie listina


Koncepcia rozvoja školy

Školský poriadok

Školský poriadok ŠKD

Pracovný poriadok

Organizačný poriadok

Rokovací poriadok

Smernica č.2/2011 o aplikácii zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ, G. Haina 37, Levoča

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

NAŠA ŠKOLA A ŠIKANOVANIE

Naša škola a šikanovanie

Smernica k riešeniu a  prevencii šikanovania na škole

OSLOBODENIE Z VYUČOVACIEHO PREDMETU


Ak má Vaše dieťa zdravotné problémy a lekár mu odporúča oslobodenie (čiastočné alebo úplné) od telesnej výchovy, potrebujete napísať žiadosť o oslobodenie z vyučovania, adresovanú na riaditeľstvo školy, a návrh lekára na oslobodenie od telesnej výchovy, kde je uvedené konkrétne obdobie oslobodenia. Na základe uvedeného Vám riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o oslobodení z vyučovania.

Vzor žiadosti: Žiadosť o oslobodenie z vyučovania predmetu


PRIJATIE DO ŠKD

Ak Vaše dieťa ešte nenavštevovalo Školský klub detí, je potrebné vyplniť žiadosť o prijatie a doručiť ju vedeniu školy.  Na základe žiadosti vydá riaditeľka školy Rozhodnutie o prijatí diťaťa do ŠKD.
V súčasnosti je výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní stanovená platným VZN Mesta Levoča na 5,00 €. Tento príspevok je potrebné uhradiť vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

Vzor žiadosti: Žiadosť o prijatie do ŠKD

POVOLENIE ABSOLVOVAŤ ČASŤ ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ
 

Chystáte sa na určité obdobie do zahraničia? Nezabudnite školu požiadať pre Vaše dieťa o povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí. Okrem základných údajov je potrebné uviesť Vašu adresu v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude dieťa navštevovať (tento údaj treba oznámiť najneskôr do 30 dní od odchodu do zahraničia) a obdobie, ako dlho plánujete byť v zahraničí. Na základe žiadosti Vám bude vydané rozhodnutie, kde budú uvedené aj termíny preskúšania Vášho dieťaťa.

Vzor žiadosti: Žiadosť o povolení štúdia v zahraničí


ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Ak Vaše dieťa nedosahuje školskú zrelosť, je možné požiadať školu o odklad povinnej školskej dochádzky. Treba vyplniť žiadosť, ku ktorej priložíte vyjadrenie CPPPaP a vyjadrenie detského lekára. Na základe žiadosti a uvedených vyjadrení Vám škola vydá rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky pre Vaše dieťa.

Vzor žiadosti: Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web