obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |  AKTUALITY  |  ŠKOLA  |  GDPR  |  DOKUMENTY  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  |  PROJEKTY  |  ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  |  NAŠA ČINNOSŤ  |  WEBMAIL  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - PROJEKTY
   s Projekt \"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva\"
   a + NP \"Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami\"
PROJEKTY

Od roku 1994 realizujeme projekt “Škola podporujúca zdravie”. Spolupracujeme s rodičmi, pedagogicko-psychologickou poradňou, policajným zborom, hasičmi pri organizovaní aktivít a besied, s cieľom výchovy žiakov k zdraviu, propagácii zdravého spôsobu života, k prevencii drogových závislosti, ochrane pred sociálno-patologickými javmi v snahe dosiahnuť u žiakov také postoje a poznatky, ktoré im umožnia správne sa rozhodnúť čo im prospeje v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.
Dňa 1. februára 1995 sme získali Certifikát o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

V máji 2008 sme reagovali na výzvu MŠ SR na čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ a vypracovali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok v Operačnom programe vzdelávanie, Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú. Náš projekt „Levočská moderná škola“ bol úspešný a bol nám schválený príspevok vo výške 4,1mil Sk.  Na realizácii projektu v rokoch 2009-2011 sa podieľali: p. riad. RNDr. G. Gerčáková,  p.zást. Mgr. Štramová ,Mgr. M. Orlovská, p. uč Mgr. Kokavec,. Mgr. Tatarková, Mgr. Šefčíková, RNDr. Kokavcová, Mgr. Spišský, PaedDr.Richnavská, Mgr.Lorková, Mgr. Guffová, Mgr.Labudová, Mgr. Slobodová, Mgr. Sanitriková, Mgr. Zelená.  V rámci  projektu bola vypracovaná analýza súčasného stavu a rozvojový program školy. Boli zakúpené učebné pomôcky na vyučovanie predmetov v 1.a 5.ročníku. Boli vypracované  a odpilotované kurikulá jednotlivých predmetov. Učitelia školy mali zabezpečené vzdelávanie na využívanie efektívnych vyučovacích metód vedúcich ku skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu na škole.

V školskom roku 2013/2014 a  2014/2015  sa podieľame na realizácii NP "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odbornom vzdelávaní a príprave prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami".    Projekt realizuje 49 pilotných vybraných škôl v rámci SR pod vedením ŠIOV. Tento projekt prinesie žiakom školy možnosť pracovať v moderných učebniach biológie, fyziky, chémia a techniky. Prostredníctvom národného projektu chceme podporiť aj  rozvoj  práce s talentami, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu. V rámci práce s talentami sú plánované tzv. odborné súťaže kombinovaných družstiev ZŠ a SŠ, aby sa žiaci zoznámili s prostredím stredných škôl. Pomôžeme tak prepojiť teóriu s praxou už na základnej škole. Realizáciou projektu budú žiaci zorientovaní v problematike profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne posúdiť svoje budúce pracovné možnosti a podľa toho budú vedieť vykonať optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu k OVP.

V spolupráci s VÚDPaP sa prostredníctvom výchovnej poradkyne budeme podieľať na realizácii Národného projektu “Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. Cieľom projektu je modernizácia poradenského systému na školách.

Od septembra 2013 sme zapojený aj do Národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Projekt realizuje spolu s vybranými škola NÚCEM.

V priebehu šk. roka 2013/2014  sme sa prihlásili aj do Národného projektu „ Aktivizujúce metódy vo výchove“ , ktorý realizuje MPC pre vychovávateľky ŠKD. V školskom roku 2014/2015 ho budeme realizovať. Projekt sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.

V školskom roku 2014/2015 budeme realizovať tiež  Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva“. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Vďaka projektu škola má od septembra 2014 zriadenú tabletovú učebňu s interaktívnou tabuľou. Zapájame sa aj do realizácie NP „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety“. Škola získa prostriedky pre interaktívnu výučbu pre dve učebne a prístup k digitálnemu obsahu učiva pre  jednotlivé predmety.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web